Vilkår for eiendomsmeglere

Er du eiendomsmegler? Disse vilkårene gjelder for deg

1. Innledning

1.1 Disse betingelsene gjelder for eiendomsmeglere som ønsker å bruke Meglerbasen for å motta tips og markedsføre sine tjenester.

1.2 Meglerbasen er en digital plattform der privatpersoner og bedrifter, omtalt som "Brukerne", har muligheten til å beskrive oppdrag de ønsker utført. Eiendomsmeglere har muligheten til å registrere sin virksomhet på plattformen og motta varsler om relevante oppdrag, referert til som "Tjenesten".

1.3 Tjenesten leveres av Medienor AS, med organisasjonsnummer 924 303 263, omtalt som "oss", "vi" eller "våre". Eiendomsmeglerbedrifter som har inngått avtale om bruk av Tjenesten og dermed akseptert disse betingelsene, blir referert til som "Bedriften".

1.4 Avtale om bruk av Tjenesten inngås når en autorisert representant for Bedriften registrerer Bedriften som bruker av Tjenesten. Dette bekreftes deretter via e-post, SMS eller andre egnede metoder som vi tilrettelegger for. Gjennom denne registreringen og avtaleinngåelsen erkjenner Bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse betingelsene.

1.5 Vi har rett til å avvise Bedriftens forespørsel om avtale om bruk av Tjenesten, blant annet basert på tidligere negativ historikk, tidligere erfaringer med Bedriften eller dens representanter/ansatte (dette inkluderer opptreden som beskrevet i punkt 7.2 nedenfor), Bedriftens omdømme som en seriøs aktør med mer.

1.6 Personen som inngår avtalen på vegne av Bedriften bekrefter at de har nødvendig autoritet til å inngå avtalen og dermed binde Bedriften.

2. Endringer

2.1 Vi har muligheten til å gjøre endringer i betingelsene uten å gi Bedriften varsel, men dersom det gjelder vesentlige endringer, vil vi varsle Bedriften én (1) måned før endringen trer i kraft.

2.2 De oppdaterte betingelsene til enhver tid er tilgjengelige for Bedriften på Meglerbasen.no.

2.3 Vi har rett til å foreta endringer i utseendet, strukturen, funksjonaliteten og innholdet på Tjenesten uten forhåndsvarsel.

3. Opplysninger om bedriften

3.1 Bedriften har ansvaret for å sikre at de opplysningene som gis om Bedriften til enhver tid er nøyaktige, oppdaterte og relevante. Videre skal Bedriften forsikre at all kommunikasjon og innhold som de formidler, ikke bryter med gjeldende lover eller tredjeparters rettigheter, og at det ikke kan anses som støtende. Det er Bedriftens ansvar å holde informasjonen som er registrert om Bedriften i Tjenesten oppdatert.

3.2 For å kunne benytte Tjenesten må Bedriften være registrert i Foretaksregisteret. Når beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd, skal Bedriften også registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Bedriften er forpliktet til å sørge for at den opprettholder en lovlig registreringsstatus så lenge avtalen med oss består. Videre må Bedriften ha alle nødvendige godkjenninger og tillatelser for å kunne drive den spesifikke virksomheten. Vi har rett til å be om at Bedriften sender relevant dokumentasjon til oss når som helst.

3.3 Bedriften har ikke tillatelse til å tilby sin egen formidlingstjeneste gjennom Tjenesten eller på noen annen måte videresende tips og/eller kundeinformasjon til andre.

3.4 Oppdragene som brukere av Tjenesten legger ut, skal ikke betraktes som bindende kontrakter eller uttrykk for vilje. Oppdragene kan endres eller oppdateres underveis, og det er Bedriftens eget ansvar å inngå en separat avtale med oppdragsgiveren angående utførelsen av hvert oppdrag.

4. Varighet og opphør

4.1 Avtalen trer i kraft etter at Bedriften har bekreftet avtalen i samsvar med punkt 1.4.

4.2 Dersom en av partene ønsker å avslutte avtalen, kan parten si opp avtalen skriftlig. Avtalen vil da bli avsluttet umiddelbart.

4.3 Vi forbeholder oss retten til å avslutte Tjenesten. I tilfelle av avvikling vil Bedriften miste tilgangen til å motta tips. En slik avviklingsbeslutning vil bli varslet skriftlig minst én (1) måned i forveien, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsperioden.

4.4 Dersom Bedriften velger å si opp avtalen, må Bedriften likevel betale for tips som de har mottatt før oppsigelsen trer i kraft fra vår side.

4.5 Bedriften skal holde oss skadesløse for eventuelle tap som vi lider som resultat av krav fra tredjeparter som oppstår som følge av Bedriftens brudd på avtalen.

4.6 Dersom Bedriften blir begjært konkurs, erklært konkurs, suspendert betalinger eller er involvert i lignende situasjoner, har vi rett til å si opp avtalen umiddelbart.

4.7 Ved vesentlige brudd på disse betingelsene fra Bedriftens side, har vi rett til å heve avtalen umiddelbart uten plikt til å refundere eller kompensere Bedriften på noen måte.